Przejdź do treści Przejdź do menu
Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Gmina Rabka-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://rabka.kiedyodpady.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2023-11-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Stachura
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: +48182692090

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju obejmuje połączone przewiązką dwa budynki. Stary budynek obejmuje przyziemie, parter i 3 piętra. Dostęp do przyziemia i parteru jest bezpośredni z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju znajdujących się na trzech piętrach budynku prowadzą schody. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku - wejście bezpośrednio z parkingu. Można wjechać wózkiem. Osoba z niepełnosprawnościami na parterze powiadamia pracownika Biura Obsługi Klienta o swojej obecności i potrzebie załatwienia sprawy. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnościami w celu jej obsłużenia. Nowy budynek jest 2-kondygnacyjny. Dostęp na parter budynku jest bezpośrednio z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Na 1 piętro osoba z niepełnosprawnościami także może dostać się bez konieczności pokonywania schodów. Ma dwie możliwości. Po pierwsze może skorzystać z windy dla osób z niepełnosprawnościami lub z parteru starego budynku korzystając z przewiązki. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy Biurze Obsługi Klienta. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Klienta.